اساسنامه

اساسنامه مصوب همایش دوم

ماده 1- نام: اتحاد برای پیشبرد سکو لار دمکراسی در ایران

ماده 2 – منشور اتحاد:

در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰، برابر با دوم و سوم مرداد ۱۳۸۹، نمایندگان گروهی از ایرانیان باشنده در امریکای شمالی گرد آمدند و با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، منشور زیر را که در برگیرنده مهم ترین مبانی فکری مشترک ایشان است، برای همکاری و فعالیتهای آتی خود پذیرفتند:

ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی‌ بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشد، پشتیبانی‌ می‌کنیم.

ما قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی را قانونی‌ غیر دمکراتیک و تبعیض گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی‌ که مبتنی‌ براعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.

ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی‌ می‌کنیم.

ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختار‌های اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی‌ مردم می‌باشیم.

ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان؛ آزادی گردهمایی و راه پیمایی؛ آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفه‌ای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی‌ می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابت آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم.
در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰، برابر با دوم و سوم مرداد ۱۳۸۹، نمایندگان گروهی از ایرانیان باشنده در امریکای شمالی گرد آمدند و با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، منشور زیر را که در برگیرنده مهم ترین مبانی فکری مشترک ایشان است، برای همکاری و فعالیتهای آتی خود پذیرفتند:

ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی‌ بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشد، پشتیبانی‌ می‌کنیم

ما قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی را قانونی‌ غیر دمکراتیک و تبعیض گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی‌ که مبتنی‌ براعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.

ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی‌ می‌کنیم.

ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختار‌های اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی‌ مردم می‌باشیم.

ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان؛ آزادی گردهمایی و راه پیمایی؛ آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفه‌ای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی‌ می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابت آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم

در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰، برابر با دوم و سوم مرداد ۱۳۸۹، نمایندگان گروهی از ایرانیان باشنده در امریکای شمالی گرد آمدند و با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، منشور زیر را که در برگیرنده مهم ترین مبانی فکری مشترک ایشان است، برای همکاری و فعالیتهای آتی خود پذیرفتند:

ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی‌ بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشد، پشتیبانی‌ می‌کنیم

ما قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی را قانونی‌ غیر دمکراتیک و تبعیض گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی‌ که مبتنی‌ براعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.

ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی‌ می‌کنیم.

ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختار‌های اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی‌ مردم می‌باشیم.

ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان؛ آزادی گردهمایی و راه پیمایی؛ آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفه‌ای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی‌ می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابت آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم

ماده 3-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت اتحاد درآید

الف- شرایط عضویت: پذیرش منشور، اسا سنامه و پرداخت حق عضویت ماها نه
ب- حقو ق اعضا:
1- کلیه اعضا ی اتحاد دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به کلیه ارگانهای تشکیلاتی اتحاد میباشند
2 – اعضا ی ا تحاد دارای حق بیان آزادانه نظریات خود در درون و بیرون تشکیلات و انتشار آنها در ارگا نهای انتشا راتی اتحاد میباشند
3-اعضا ی اتحاد حق دارند که اعتراضات یا شکایات خود را برای رسیدگی در اختیار هیئت بر رسی قرار دهند.

ماده 4- ساختار تشکیلاتی: اتحاد برای پیشبرد سکو لار دمکراسی در ایران از پیوند انجمنهای محلی تشکیل یافته است و این انجمنها واحد های تشکیلا تی آن را تشکیل مید هند.

تیصره1: انجمن های تازه ای که در فاصله دو همایش خواهان عضویت در اتحاد باشند با پیشنهاد کمیته
تشکیلا ت و تصویب شورای عالی به عضویت اتحاد در می آیند.
تبصره 2: افرادی که بدون عضویت در انجمنهای محلی به عضویت اتحاد در می آیند میتوانند از طریق کمیته تشکیلا ت در ارتیاط با گروه های کار اجزائی قرار گیرند.

الف: اتحاد دارای چها ر ارگان تشکیلاتی است که عبارتند از همایش ، شورای عا لی، هیئت اجرائی و هیئت
بر رسی.
ب: کلبه اعضا این ارگانها با رای اعضا ی اتحاد یا نمایند گان آنها انتخاب میگردند.

ماده 5- همایش: از نمایند گان منتخب انجمنهای محلی تشکیل میگردد که بصورت سالیانه بر گزار میگردد و
بالاترین ارگان تشکیلاتی اتحاد است.
تبصره1 : در صورت تصویب و تشکیل انجمنهای مجازی آنان نیز دارای حق انتحاب نماایندگان خود خواهند بود.
تبصره2: در صورت بر کناری یا کناره گیر ی نیمی از هیئت اجرائی و یا در صورت تقاضای 3/2 اعضا هیئت اجرائی یا نمایندگان شورای عا لی، نشست فو ق ا لعاده همایش برگزار میگردد.
تبصره 3 : انتخاب نمایند گان بر مبتای هر پنج عضو یک نمابنده است.
تبصره 4: هیئت اجرائی میتواند نسبت اعضا به نمایندگان انجمن های محلی را تغییر دهد.

الف- وظائف و اختیارات همایش:
1- تغییر نام اتحاد.
2- تغییر منشور اتحاد.
تبصره: هر گونه تغییر در منشور اتحاد نیازمند 3/2 ارای نمایتد گان است.
3- تدوین سیاستها و چارچوب عمومی فعالیتها.
4- انتخاب هیئت اجرائی و هیئت بررسی.

ماده 6- شورا ی عا لی: از نمایند گان شرکت کننده در همایش بجز کسانی که به عضویت در هیئت اجرائی انتخاب گردیده اند تشکیل میگردد و در غیاب همایش بالاترین ارگان تشکیلا ت است.
تیصره 1: در صورت انتخاب شدن نماینده یا نمایند گان انجمنی به عضویت در هیئت اجرائی ، ان انجمن با ید نماینده یا نمایندگان جدیدی را برای شورای عالی انتخاب نماید.
تبصره 2: انجمنهای جدید میتوانند بر مبنای هر سه عضو یک نماینده برای شرکت در شورای عالی انتخا ب نمایند.

الف- وظایف و اختیارات شورای عا لی:
1-بررسی و تصویب سیاستها ی عمومی اتحاد در چارچوب مصو بات همایش.
2- نظارت بر سیاستها و برنامه های هیئت اجرائی و ایجاد تغییرات لازم در آنها.
3- برکناری یک یا چند عضو هیئت اجرائی و جایگزینی آنها.
4- جلسا ت شوزای عالی باید حد اقل هر سه ماه یکبار برگزار گردد.
تبصره: در صورت برکناری یا کناره گیری نیمی از هیئت اجرائی، شورای عا لی موظف است که در طی دو ماه نشست فو ق العاده همایش را برگزار نماید
4 – اعضای هیئت اجرائی میتوانند در جلسات شورای عالی شرکت نمایند اما دارای حق رای نیستند.
5- در صورت تقاضای اکثریت نمایند گان شورای عا لی یا هیئت اجرائی جلسه مشترک هیئت اجرائی و شورای عا لی بر گزار میگردد.
تیصره1 – در این جلسات مشترک اعضا هیئت اجرائی نیز دارای حق رای هستند.
تبصره2- حد اختیارات این جلسات مشترک در حد اختیارات شورای عا لی است.

ماده 7: هبئت اجرائی: متشکل از پنج نفر است که توسط همایش و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
تبصره1: اعضا هیئت اجرائی بصورت فردی انتخا ب میگردند.
تبصره2: اعضا هیئت اجرائی نمیتوانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهیری در تشکیلا ت دیگری باشند.

الف- وظائف و اختیارات هیئت اجرائی:
1- هیئت اجرائی سخنگوی رسمی اتحاد است.
2- اعضا هیئت اجرائی دارای مسئولیت فردی و جمعی در برابر شورای عا لی و همایش میباشند.
3- هیئت اجرائی دارای اختیارات لارم برای تدوین سیاستها و بر نامه های عملی در چارچوب مصوبات همایش و شورای عا لی است.
4- وظیفه پیشبرد هماهنگ فعالیتهای اتحاد در جهت تحقق اهداف آن بر عهده هیئت اجرائی است.
5- اعضای هیئت اجرائی موظف یه پشتیبانی از منشور، اساسنامه و سیاستهای عمومی اتحاد میباشند و نمیتوانند اسنادی را که مغا یر با آنها باشند امضا نمایند
6 – اعضا ی هیئت اجرائی موظفند که در زمینه مسئولیت خویش گروههای کار اجرائی تشکیل دهند و فعالیتهای خود را از طریق این گروههای کار پیش ببرند.

ماده 8- گروههای کار اجرائی: توسط اعضا هیئت اجرائی و با شرکت داو طلبا نه اعضا و همکاران اتحاد تشکیل میگردند.

الف- وظائف گروه کار تشکیلات:
1- تقویت انجمنهای موجود.
2- کمک به ایجاد انجمنهای جدید
3- تماس با دیگر تشکلهای ایرانی در آمریکا و اروپا برای وحدت، همکاری و هماهنگی.
4- تلاش برای تماس با نیروهای داخل ایران، بویژه نیروهای سکولار داخل و هماهنگی با آنا ن.

ب- وظائف گروه کار رسانه وفرهنگی:
1- انتشا رنظرات و تبلیغ برنامه های اتحاد.
2- اداره وسائل ارتباط جمعی اینتر نتی نظیر وبسایت، فیس بوک و….
3- بررسی امکانا ت برنا مه های تلو یز یونی اتحاد و اداره آنها.
4- طرح و اجرای بر نامه های سیاسی – فر هنگی برای ارتقا آگاهی اعضا اتحاد و دیگر ایرانیا ن.
5 – طر ح و اجرای برنامه های سیاسی – فرهنگی برای تبلیغ و ترویج نظریات ، سیا ست ها و برنامه های اتحاد.

پ- وظائف گروه کار آکسیون و بین المللی:
1- طر ح و اجرای برنامه های عملی مرکزی.
2- کمک به اجرای موثر بر نامه هائی که توسط یک یا چند انجمن محلی طرح و اجرا میگردند.
3-فعالیت هماهنگ با دیگر نیرو ها و تشکیل کمیته های هماهنگی با آنان.
4-تماس با تیروهای مترقی غیر ایرانی و جلب حمایت آنا ن.
5- فعالیت برای منزوی ساختن بیشتر رژیم در افکار عمومی و بسیج و همکاری با نیرو های مترقی در فعالیتها ئی که به تضعیف رژیم می انجا مند.
6 – کمک به مهاجر ین ایرانی و دفاع از منافع جامعه ایرانی خارج از کشور.

ج- وظایف گروه کار زنا ن:
1- ایجاد کمیته های هماهنگی لازم و طرح و اجرای برنامه های مناسب برای هماهنگی فعالیتها ی
کمیته های مختلف زنا ن در نقاط مختلف آمریکا و اروپا.
2- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی زنان غیر ایرانی از جنبش زنان ایران.

چ- وظائف گروه کار مالی:
1- تنظیم بود جه سالانه.
1- طرح و اجرای برنامه های مالی مرکزی.
2- نظارت بر کلیه امور مالی اتحاد وتنظیم انها.
3 – کلیه انجمنهای محلی مو ظفند که رابط مالی خود را به کمیته مالی معرفی نمایند.

ماده 9: هیئت بررسی:متشکل از سه نفر است که توسط همایش و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.

الف – رسیدگی به شکایات اعضا و اختلا فا ت میا ن گروههای کار و مسئولین اجرائی.
ب – نظر و داوری خود را برای تصمیم گیری نهائی در اختیار شورای عالی قرار میدهد.